top of page
Beautiful Landscape

Programma's op maat

Leren over Leven vzw is een vormingsorganisatie die zich baseert op het contextuele gedachtegoed van Iván Böszörményi-Nagy .


Als ondersteunende partner willen wij samen met organisaties en teams zoeken hoe constructief om te gaan met nieuwe en veranderende uitdagingen.


Binnen onze processen en begeleiding gaan we vanuit verschillende perspectieven op een dialogische manier op zoek relationele betrouwbaarheid, duurzame ontwikkeling en perspectief.


De mogelijkheden om verschillen te benoemen, brengt waardering en groei voor mens en organisatie.

Voor verder informatie over in-company trainingen op maat, supervisie en/of procesbegeleidingen kan je terecht bij Leren over Leven vzw. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Introductie Contextueel Werken

De contextuele benadering geeft kaders om te begrijpen hoe processen in elkaar zitten en hoe ermee om te gaan.
De contextueel werker gaat de dialoog aan met de gehele context, zoekt de hulpbronnen in de context en is meerzijdig partijdig in zijn grondhouding.
Tijdens deze introductiecursus bieden we u een eerste kennismaking met het contextuele gedachtegoed. U maakt kennis met de contextuele begrippen, we brengen deze in verbinding met uw eigen praktijk en er is eveneens ruimte om te oefenen vanuit praktijkvoorbeelden.

Untitled.jpg

900 €/dag

Supervisie

Tijdens de opleiding staat de professionele relatie tussen mensen onderling in de dagdagelijkse praktijk centraal. We vertrekken vanuit concrete casussen. 

De supervisie biedt de mogelijkheid om de kaders uit je opleiding(en) verder te integreren. De groep werkt met casussen die deelnemers inbrengen. Aan de hand van allerlei methodieken worden handvatten gezocht waarmee de supervisanten aan de slag kunnen. Naast concrete casussen kan er ook worden vertrokken van thema’s die leven bij de deelnemers. 

Maximum 7 deelnemers per groep zodat iedereen aan bod kan komen.

Untitled.jpg

150 €/uur

Werken met de
DUPLO-methodiek

De Duplo-methodiek werd ontwikkeld door Marleen Diekmann en is gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van Nagy. 

Veel hulpverleners zijn zoekende over hoe zij in gesprek ‘datgene wat speelt’ op een respectvolle manier zichtbaar kunnen maken.
De duplomethodiek is hierin een ontzettend krachtige methodiek. Het biedt tal van kansen om ieders unieke beleving recht te doen en om naar elkaar erkenning uit te spreken voor datgene wat is gebeurd en is geïnvesteerd. Het verleden, het heden én de toekomst kan tegelijk op tafel neergezet worden. Krachten, kwetsuren, de kijk naar zichzelf én naar anderen worden in het samen zoeken met de cliënt(en) zichtbaar én voelbaar.   Het beeld laat zien waar woorden vaak tekort in schieten.
Het is een methodiek die zowel kinderen als volwassenen aanspreekt en die kan gebruikt worden binnen de context van hulpverlening en therapie, supervisie en teamvergaderingen.
Tijdens de workshop wordt het werken met de duplo-popjes uitvoerig gedemonstreerd en krijgen de deelnemers de kans om zelf intensief met het materiaal aan de slag te gaan.

duplo.jpg

900 €/dag

Geweldloos Verzet

Gewelddadig of (zelf)destructief gedrag van jongeren plaatst hun ouders, leerkrachten en opvoeders voor moeilijke keuzes. De door Haim Omer (Israël) ontwikkelde weg van het geweldloos verzet biedt daarbij heel wat houvast. U leert ouders begeleiden naar ‘betrouwbaar ouderschap’, ook in situaties met extreem gedrag van kinderen. Ontdek de kracht van geweldloos verzet in uw school, team en organisatie. Bestemd voor iedereen die met tussenmenselijke relaties werkt die (dreigen te) escaleren en waar sprake is van destructief gedrag. Voor professionals in de hulpverlening en leerkrachten die te maken hebben met groepen jonge mensen en kinderen waarin er sprake is van gewelddadig of destructief gedrag.
Na deze opleiding bent u in staat de principes van ‘geweldloos verzet’ toe te passen in attitude, interventies, en communicatie.  U kunt de uitgangspunten vertalen naar uw praktijk en werkcontext.  Eveneens bent u in staat uw cliënten en collega’s te motiveren voor de inzet van deze benadering.
Al vele jaren bieden wij ‘geweldloos verzet’ en ‘nieuwe autoriteit’ aan. Dit gedachtegoed brengen wij in verbinding met een contextuele en systemische invalshoek.
U leert zorgvuldig en effectief om te gaan met situaties van onveiligheid, toenemende escalaties en machteloosheid. U verwerft inzicht in spiralen van geweld. U leert escalaties tijdig te herkennen, en u leert concrete handvatten te gebruiken om geweldsspiralen te (helpen) doorbreken. Aanwezigheid en presentie is daarbij cruciaal, wat onder meer bestaat uit de-escaleren, waakzame zorg, en het doorbreken van het isolement. Tevens krijgt u interventies aangereikt waarmee op efficiënte en geweldloze wijze verzet kan worden gepleegd tegen destructief en gewelddadig gedrag van jongeren. Stappen die moed en kunde vergen en alleen kunnen slagen met ondersteuning van een netwerk. We besteden dan ook ruime aandacht aan het zoeken en aanboren van hulpbronnen voor zowel ouders als professionals die geconfronteerd worden met destructief gedrag van kinderen. Waar u ook staat, u kunt het niet alleen.
We gaan ook uitgebreid in op de implementatie van dit gedachtegoed in de eigen werkcontext. Hoe geeft u dit door aan collega’s?  Hoe vertaalt u deze aanpak naar interne werkwijzen?  We sluiten aan bij en versterken wat al werkzaam is. Uw reeds opgebouwde expertise zoals oplossingsgericht werken, traumagerelateerde interventies, hechtingsgericht werken,... zijn hierbij zeer nuttig.

geweldloos-verzet-kl.jpg

900 €/dag

Prijzen zijn exclusief vervoersonkosten.

Algemene voorwaarden.

bottom of page